Moda

Yuba Alejandra, fotógrafo de moda en Maracaibo
Yuba Alejandra, fotógrafo de moda en Maracaibo
Yuba Alejandra, fotógrafo de moda en Maracaibo

Aʼwaajünüinjachi Jeowa sükajee tü washeʼinkat otta tü waʼanaayakat, jaʼitainna suluʼuin waya tü outkajaaleekat, tü watunküleekat otta tü oikkaaleekat eküülü

Yuba Alejandra, fotógrafo de moda en Maracaibo
Yuba Alejandra, fotógrafo de moda en Maracaibo