Aʼwaajünüinjachi Jeowa sükajee tü washeʼinkat otta tü waʼanaayakat, jaʼitainna suluʼuin waya tü outkajaaleekat, tü watunküleekat otta tü oikkaaleekat eküülü (

Aʼwaajünüinjachi Jeowa sükajee tü washeʼinkat otta tü waʼanaayakat, jaʼitainna suluʼuin waya tü outkajaaleekat, tü watunküleekat otta tü oikkaaleekat eküülü (